Produkt Ilość Suma Brutto
Brak produktów w koszyku.
Suma 0.00zł
Nie posiadasz konta? Zarejestruj się, jeśli posiadasz konto Zaloguj się

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, poniżej przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych. DABOX- GABOR I URBAS SPÓŁKA JAWNA w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa lub pozyskane od innych podmiotów (Państwa partnerów biznesowych)  dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.

I. Administratorem danych osobowych jest:

DABOX- GABOR I URBAS SP. JAWNA

ul.Łąkowa 26b

47-400 Racibórz

NIP 639-000-42-61

II. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO w celu podejmowania czynności prowadzących do zawarcia umowy z administratorem danych w związku z wyrażeniem przez Państwa takiego zamiaru oraz jej wykonania,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu wykonania naszego obowiązku prawnego wynikającego z obowiązków prawnych nałożonych na administratora ustawą, w szczególności związane w celu realizacji umów zgodnie z przedmiotem działalności administratora.

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach analitycznych:  doboru oferty do potrzeb klientów,  badania satysfakcji klientów, badanie jakości produktów lub usług, badanie jakości obsługi, ulepszenia produktów w związku z badaniem satysfakcji klientów, Twojego zainteresowania, optymalizacji procesu obsługi klienta (również posprzedażowej) na podstawie analizy jego przebiegu, ochrona przed kradzieżą i zabezpieczenie danych oraz  majątku, ochrona przed  oszustwem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,

d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu stosowania marketingu bezpośredniego i oferowania naszych produktów lub usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,

e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu stosowania marketingu bezpośredniego i oferowania produktów lub usług naszych lub naszych partnerów, co jest naszym i naszych partnerów prawnie uzasadnionym interesem,

III. Dane mogą zostać przez nas przekazane (o ile będzie to konieczne) następującym podmiotom:

a) naszym podwykonawcom i zewnętrznym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe.

b) naszym podwykonawcom lub współpracownikom, którzy bezpośrednio wykonują czynności w celu realizacji umowy na Państwa rzecz,

c) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą lub których ofertą wyrazili Państwo zainteresowanie.

d) właściwym organom podatkowym i innym uprawnionym organom administracji rządowej i samorządowej, a także organom wymiaru sprawiedliwości i innym uprawnionym instytucjom (np. nadzór finansowy, firmom ubezpieczeniowym w zakresie likwidacji szkód),  przy czym przekazywać możemy wyłączenie minimalny zakres informacji i jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne. Nadto nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/EOG.

IV. Okres przechowywania danych osobowych:

a) dane przetwarzane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania tej umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym po raz ostatni kontaktowali się Państwo dla jej zawarcia,

b) dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i do końcu okresu weryfikacji wykonania obowiązków fiskalnych oraz administracyjnych ciążących na administratorze w związku z zawarciem tej umowy,

c) podstawowe dane kontaktowe przetwarzane w związku z realizacją marketingu bezpośredniego produktów i usług naszych lub naszych partnerów handlowych będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli dane są przetwarzane na podstawie takiej zgody lub do momentu, gdy ustalimy, że dane te się zdezaktualizowały,

d) dane przetwarzane w związku z naszym uzasadnionym interesem, na zasadach opisanych powyżej, będą przechowywane do czasu realizacji tego celu lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania, o ile sprzeciw winien być uwzględniony z uwagi na nadrzędny interes osoby, której dane dotyczą.

V. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz  do ich sprostowania (poprawiania),

b) prawo do żądania usunięcia danych – jeżeli według Państwa nie możemy ich przetwarzać,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli według Państwa mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie, a nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź jest rozpoznawany Państwa sprzeciw, mają Państwo prawo domagania się ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania lub wykonywania jeszcze innych uzgodnionych z Państwem operacji,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, po wniesieniu przez Państwa takiego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na Państwa szczególną̨ sytuację wobec przetwarzania danych w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu (w opisanych powyżej warunkach, innych niż marketing bezpośredni),  a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. W takim przypadku proszę przedstawić Państwa szczególną sytuację, uzasadniającą zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać́ Państwa dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne lub jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f) prawo do przenoszenia danych polegające na możliwości domagania się wydania Państwu danych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, a także na możliwości zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu, wskazanemu podmiotowi,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu),

h) prawo do cofnięcia (w każdej chwili) udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody). Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

VI. Informacja dotycząca dobrowolności podania danych i skutków ich nieprzekazania:

a) w przypadku umów - podanie danych jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy, a w konsekwencji świadczenie umowne może nie zostać spełnione lub możemy dochodzić przysługujących nam roszczeń,

b) w przypadku przetwarzania danych ze względu na interes administratora – przekazanie danych jest dobrowolne,

VII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany oraz że Państwa dane nie są profilowane.